Whatsapp Destek Hattı

Kvk Başvuru Formu

698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıda yer alan Başvuru Formu’nu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak Gentur İnşaat Turizm ve Dış Tic Ltd.Şti adına, Nenehatun Cad. No:67/1 Gop, Çankaya /Ankara  adresine posta yolu ile, elektronik imzalı olarak gentur.turizm@hs03.kep.tr  adresine, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle egtur@hotmail.com kanalıyla Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi’ne veya Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) yer alan diğer yöntemlerden biri ile şirketimize/kuruluşumuza iletiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

İçindekiler

1.       Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

 

Adı, soyadı                                            :

TC kimlik numarası                           :

Telefon numarası                               :

Adresi                                                   :

E-posta adresi                                     :

Şirketimizle/kuruluşumuzla olan ilişkisi :

 

2.  Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 

Şirketiniz/kuruluşunuz hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz/kuruluşunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer şirketiniz/kuruluşunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
Şirketiniz/kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Kişisel verilerimin Şirketiniz/kuruluşunuz tarafından kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması nedeniyle zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

 

3.       Talep Hakkında Açıklama

(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

 

4.       Ekler

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.)

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.       Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

  • Adresime gönderilmesini
  • E-posta adresime gönderilmesini
  • KEP adresime gönderilmesini

İşbu başvuru formu, şirketimiz/kuruluşumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, şirketimiz/kuruluşumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Tebliğ’e göre başvuruda ad soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarasının, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasının ve talep konusunun bulunması zorunludur. Lütfen başvuru formunuzu göndermeden önce tüm bu bilgilerin eksiksiz olarak doldurulduğundan emin olunuz.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz/kuruluşumuz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz/kuruluşumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı, soyadı              :

Başvuru tarihi        :

İmzası                    :

i Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.